Terms and Conditions

Generelle forretningsvilkår for AGCO International GmbH netthandel

(Sist oppdatert: April 2015)

Punkt 1 Virkeområde

(1) Disse generelle forretningsvilkårene gjelder for alle forretningsforhold mellom deg som kunde og oss, AGCO International GmbH (heretter "AGCO") som oppstår og gjennomføres via nettbutikken vår. Utslagsgivende er den versjonen av Forretningsvilkårene som gjelder på tidspunktet avtalen ble inngått. Kjøpers eventuelle avvikende vilkår gjelder kun dersom AGCO uttrykkelig har godkjent disse vilkårene skriftlig.

(2) De varer og tjenester som tilbys i nettbutikken vår er utelukkende ment for sluttforbrukere. I sammenheng med de generelle forretningsvilkårene, (i) betyr "forbruker" enhver naturlig person som inngår en lovlig avtale på et område som ikke inngår i hans/hennes virkeområde, næringsvirksomhet eller profesjon (del 13 i den tyske sivilprosessordningen, BGB) og (ii) "foretaker" en naturlig eller juridisk person eller sammenslutning som går i inn forretningsforholdet i egenskap av sitt virkeområde, næringsvirksomhet eller profesjon (del 14 par. 1 BGB).

Punkt 2 Avtaleinngåelse

(1) Tilbudet av varer og tjenester i nettbutikken er ikke å anse som en inngått avtale men som en forespørsel til kunden om  å legge inn en bestilling.

(2) Når du legger inn en bestilling, tilbyr du oss å inngå en avtale. Salgsavtalen avsluttes når de bestilte varene sendes deg. En bekreftelse på at ordren er mottatt innebærer ikke at tilbudet ditt er godkjent. Ordrebekreftelsens eneste formål er å informere deg om at ordren er mottatt.

Punkt 3 Kundens rett til å angre, utelukkelse av angreretten

(1) Som forbruker har du rett til å trekke tilbake ordren. Forutsetningen for denne rettigheten og de juridiske følgene av den står angitt i opplysningene om retten til å angre, nedenfor.

Om angreretten

Rett til å angre:

Du har rett til å angre på avtalen innen fjorten dager ut å måtte gi noen begrunnelse.

Angreperioden utløper etter 14 dager etter at du eller en tredjepart som du har gitt fullmakt, annen enn transportøren, fysisk mottar den siste delen av varen.

For å gjøre bruk av angreretten, må du informere oss

AGCO GmbH

Parts Gebäude

Gewerbepark 7

87640 Biessenhofen

Tyskland

Contact.Webshop.ex@agcocorp.com

om at du vil gå tilbake på avtalen i et entydig skriv (dvs. et brev sendt i posten, per faks eller som e-post). Du kan gjerne bruke det ferdige angre-formularet , men det er ikke påkrevet.

For å møte angrefristen rekker det at du sender meldingen om at du vil gjøre bruk av angreretten innen fristens utløp.

Etter at du har brukt angreretten

Hvis du trekker deg fra denne avtalen, refunderer vi alle betalinger vi har mottatt fra deg, inkludert leveringskostnadene (unntatt kostnader i forbindelse med at du har valgt en annen leveringsform enn den leveringsmetoden vi tilbyr som standard), uten ugrunnet opphold og ikke senere enn 14 dager fra dagen vi mottok meldingen om at du vil gjøre bruk av angreretten. Tilbakebetalingen skjer til samme betalingsmiddel som du brukte ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har godkjent en annen metode. Uansett vil det ikke oppstå gebyrer i forbindelse med tilbakebetalingen.

Du skal sende tilbake eller levere inn varen umiddelbart og ikke senere enn 14 dager etter at du sendte meldingen om at du gjør bruk av angreretten. Denne fristen er oppfylt hvis du sender varen innen 14 dager.

Du må selv betale for returfrakten.

Du må kun bære kostnader for eventuell redusert verdi av varen etter håndtering ut over det som trengs for å fastslå varens type, karakteristika og funksjon.

(2) I samsvar med §312g i den tyske sivilrettsordningen (BGB) gjelder angreretten ikke dersom,

a) varen er et tilvirkningskjøp og skal brukes i sammenheng med et individuelt utvalg eller annen bruk som bestemmes av konsumenten eller som er tydelig brukertilpasset;

b) den leverte varen er forseglet og kan ikke returneres av helse- eller sikkerhetsgrunner dersom forseglingen er brutt;

c) den leverte varen er lyd- eller videoopptak eller computer programvare i forseglet forpakning og seglet ble brutt etter levering eller

d) hvis den leverte varen inneholder aviser, blader eller magasiner, med unntak av abonnementer.

Punkt 4 Pris, betalingsvilkår, eiendomsforbehold

(1) Hvis ikke annet er avtalt gjelder den prisen som står angitt i nettbutikken vår den dagen avtalen inngås. Fristen settes til 14 dager etter fakturautskrift.

(2) Betaling skjer med kredittkort eller PayPal. AGCO forbeholder seg retten til å avvise enkelte betalingsmetoder, avhengig av beløpets størrelse og kredittvurderingen av den som bestiller.

(3) Som bestiller har du kun rett til å protestere mot disse kravene hvis motkravet er juridisk begrunnet, udiskutabelt og godkjent av oss. Vider har du kun rett til å protestere når krav og motkrav gjelder samme kontraktsforhold.

(4) Levering skjer kun til land i EU og Sveits.

(5) Varen forblir vår eiendom til den er fullt betalt. Hvis du har gått over betalingstiden med mer enn 10 dager, har vi rett til å trekke oss fra avtalen og forlange varen returnert.

Punkt 5 Fraktkostnader, leveringsbetingelser og service

(1) Fraktkostnader varierer avhengig av typen leveranse og produkt. Se siden om fraktkostnader for mer informasjon om fraktgebyrer.

(2) Vi leverer varen i samsvar med den avtalen vi har inngått med deg. Se bestillingsbekreftelsen for opplysninger om leveringsdato.

Punkt 6 Garanti, ansvar

(1) Lovmessig fastsatt garanti gjelder.

(2) Vårt ansvar for skadeserstatning gjelder kun i de tilfeller som beskrives i punktene a) t.o.m. d):

(a) uten begrensning i tilfeller som innebærer fare for liv og helse eller skader som oppstår som følge av forsett eller grov uaktsomhet;

(b) for skader og/eller tap som oppstår som følge av manglende overholdelse av skriftlig garanti innen rammen av dine kundeinteresser  som dekkes av garantien og var kjent for oss ved avtaleinngåelsen

(c) erstatningsansvar i samsvar med den tyske Produktansvarsloven (Produkthaftungsgesetz);

(d) ansvar for skader som involverer brudd på viktige avtaleforhold som følge av uaktsomhet begrenses til det skadeomfang som normal kan forventes ved avtaleinngåelsen, basert på kjente faktorer. Med viktige avtaleforhold menes forpliktelser som var medvirkende da du bestemte deg for å inngå avtalen og som forutsettes oppfylt.

(3) Alle andre krav om erstatning fra vår side avvises, uansett begrunnelse.

(4) Krav om erstatning for skade og erstatning for utlegg som står oppført i punkt 1 d) utløper etter 12 måneder. Denne perioden defineres i avsnitt 199 i den tyske sivilrettsordningen (BGB).

(5) I tilfeller der disse betingelsene utelukker et ansvar fra vår side, gjelder utelukkingen tilsvarende for alle deler av bedriften, våre representanter og våre ansatte.

Punkt 7 Data-og personvern

(1) All samling, bruk og lagring av personlig informasjon skjer i samsvar med den tyske personvernlovgivningen.

(2) Vi trenger personlige opplysninger om deg for å kunne oppfylle avtalen. All bruk utover dette krever ditt uttrykkelige samtykke. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon om hvordan vi samler og bruker opplysningene.

Punkt 8 Toll

Hvis du bestiller AGCO-produkter fra land utenfor EU, kan det tilkomme importskatt og toll, som kreves inn når pakken når leveringsadressen. Kostnader som er utenfor vår kontroll og tollgebyrer må du selv ta hånd om. Regelverket varierer sterkt fra land til land, så du bør kontakte ditt nærmeste tollkontor for mer informasjon. Når du bestiller noe hos AGCO anses du som importør og du må følge de lover og regler som gjelder for landet der du mottar varen. Leveringer over landegrensene kan åpnes og inspiseres av tollvesenet. 

 

Punkt 9 Tilbyderinformasjon

(1) Nettsiden driftes og administreres av:

AGCO Deutschland GmbH
Johann-Georg-Fendt-Str.14
DE - 87616 Marktoberdorf
Tyskland

Generelle forretningsvilkår for AGCO International GmbH netthandel

(Sist oppdatert: April 2015)

(2) Klager kan sendes til ovenstående adresse.

Punkt 10 Avsluttende bestemmelser

(1) Tysk rett gjelder under utelukkelse av CISG (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods)

(2) Hvis deler av disse forretningsvilkårene skulle bli uvirksomme, påvirker det ikke virksomheten av de resterende punktene i vilkårene.

AGCO International GmbH